Ներդպրոցական վերահսկողության ձևրը1. Ընդհանուր դրույթներ
Ներդպրոցական վերահսկողությունը ուսուցչի աշխատանքի արդյունքների դպրոցում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերլուծությունն է:
2. Նպատակները և խնդիրները
2.1. Ներդպրոցական վերահսկողության նպատակն է ստանալ ամբողջական և համակողմանի տեղեկատվություն դպրոցում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վիճակի մասին և առաջացող խնդիրները լուծել համար ժամանակաին անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել:
2.2. Ներդպրոցական վերահսկողության հիմնական խնդիրներն են.
առարկայի ծրագրի կատարողականի պարբերական ստուգում
դասվանդվող առարկաների արդյունքների վերահսկողություն
աշակերտների կողմից գիտելիքների յուրացման գործընթացի փուլային վերահսկողություն, որի ընթացքում պարզվում է նրանց գիտելիքների մակարդակը, հմտությունների և կարողությունների տիրապետումը, ինքնուրույն սովորելու կարողությունը
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կատարման ժամանակ ուսուցիչներին անհրաժեշտ օգնության տրամադրում
ուսուցիչների փորձի ուսումնասիրություն
դպրոցի բոլոր տեսակի պլանների կատարման մշտական վերահսկողություն,  վարչական որոշումների կայացում:
3. Ներդպրոցական վերահսկողությանը ներկայացվող պահանջները և վերահսկվողների իրավունքները
3.1. . Ներդպրոցական վերահսկողությ ունը ունի պլանային, պարբերական և նպատակային բնույթ: Այն պետք է լինի բազմակողմանի ր միևնույն ժամանակ դիֆերենցված: Ներդպրոցական վերահսկողություն պետք է իրականացնեն պատրաստված վարչական և մանկավարժական մասնագետները:
3.2. Վերահսկվող ուսուցիչը իրավունք ունի.
իմանալ վերահսկողության տևողությունը և աշխատանքի գնահատման չափանիշները
իմանալ վերահսկողության նպատակը, բովանդակությունը, տեսակները, ձևերը և մեթոդնորը.
ժամանակին ծանոթանալ տնօրինության հետևություններին և առաջարկություններին.
դիմել վերադաս մարմիններին վերահսկողության արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում:
4. Ներդպրոցական վերահսկողության իրականացման ալգորիթմը
4.1. Կազմվում է բոլոր ստորաբաժանումներում իրավիճակի գնահատման պլան:
4.2. Վերահսկողության պատասխանատուն կազմում է վերահսկողության պլանը: Այն սահմանում է վերահսկողության առանձնահատկությունները:
4.3. Ներդպրոցական վերահսկողության արդյունքում կազմվում է տեղեկանք: Այն պետք է արտացոլի.
վերահսկողության հիմէքը (դպրոցի աշխատանքային պլան, հրաման, հանձնարարական և այլն).
տեղեկատվության ստացման աղբյուրները (հարցաթերթիկ, ուսումնասիրված փաստաթղթերի ցանկը և այլն).
կատարված դասալսումների թիվը.
վերահսկողության պլանով տրված հարցերի պատասխանները.
հետևություններ և առաջարկություններ:
5. Ներդպրոցական վերահսկողության տեսակները և ձևերը
5.1. Ներդպրոցական վերահսկողությունը իրականացվում է երկու ձևով՝
անհատական,
կոլեկտիվ:
5.2. Ներդպրոցական վերահսկողության տեսակները.
նախնական.
անհատական մասնագիտական.
թեմատիկ.
դասարականական-ընդհանրական.
կոմպլեքս:
5.2.1. Նախնական վերահսկողության նպատակն է ուսուցչի աշխատանքի մեջ հնարավոր սխալների կանխումը և նրա շախատանքի արդյունավետությա բարձրացումը:
5.2.2. Անհատական մասնագիտական վերահսկողության նպատակն է ստուգել մեկ ուսուցչի կամ ուսուցիչների խմբի գործունեությունը որևէ կոնկրետ հարցում: Այս վերահսկողության ժամանակ ստուգողը իրավունք ունի.
ծանոթանալ ուսուցչի մասնագիտական պարտականությունները նկարագրող փաստաթղթերին, ուսումնականա ծրագրերին (օրինակ՝ թեմատիկ պլաններին, դասերի պլաններին, դասամատյաններին, աշակերտների տետրերին, ծնողական ժողովների արձանագրություններին)
կատարել մանկավարժական աշխատաքի վերլուծություն, ուսումնական գործընթացի մշտադիրկաում:
5.2.3. Թեմատիկ վերահսկողության նպատակն է համախմբել մանկավարժական կոլեկտիվը որոշակի մանկավարժական խնդիրների լուծման համար: Վերահսկողության թեման ընտրվում է դպրոցի զարգացման և տարեկան պլանների համապատասխան, դպրոցի աշխատանքների վերլուծության արդյունքների: Վերահսկողության արդյունքները քննարկվում են մանկավարժական խորհրդի նիստում:
5.2.4. Դասարանական-ընդհանրական վերահսկողության նպատակն է պարզել տարբեր ուսուցիչների ազդեցությունը տվյալ դասարանի աշախերտների վրա: Վերահսկողությունը իրականացվում է մեկ առանձին վերցված դասարանում կամ զուգահեռ դասարաններում: Վերահսկողության ընթացքում ուսումնասիրվում են.
տվյալ դասարանում դասավանդուղ բոլոր ուսուցիչների գործունեությունը.
աշակերտնրերի ընդգրկվածությունը ուսումնական գործընթացում.
ուսման նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումը.
աշակերտների և ուսուցիչների համագործակցությունը.
հոգեբանական մթնոլորտը դասարանում:
Վերահսկողության համար դասարաններ ընտրվում են դպրոցի աշխատանքների վերլուծության արդյունքում: Վերահսկողության տևողությունը կախված է ընրված աշխատանքների ծավալից:
Վերահսկողության արդյունքները քննարկվում են մանկավարժական խորհրդի նիստում:
5.2.5. Կոմպլեքս վերահսկողության նպատակն է ստանալ ուսումնասիրվող խնդրի վերաբերյալ էական ծավալի տեղեկատվություն և դրա հիման վրա իրականացնել տվյալ խնդրի բազմակողմանի վերլուծություն:
Վերահսկողության համար ընտրվում է աշխատանքային խումբ: Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ունի իր պատասխանատվությունների շրջանակը: Վերահսկողության արդյունքները քննարկելու համար հրավիրվում է արտահերթ մանկավարժական խորհրդի նիստ:


Comments