Կարդալ բարձրաձայն

Reading aloud activities... the following activities all involve reading aloud at least part of a text...

1. Աշակերտները նստում են զույգերով: Ամեն աշակերտ ստանում է նույն տեքստի իրար հաջորդող երկու նախադասություններից մեկը: Նրանք նախադասությունները կարում են մեկը մյուսին և որոշում թե որ նախադասությունն է առաջինը և որը` երկրորդը:

2. Կարդացեք տեքստից մեկ նախադասություն: Բայց նախադասության մեջ մի բառ փոխեք: Հանձնարաեք աշակերտներին գտնել այդ սխալ բառը տեքստը կարդալով:

Comments